Kaj je znanost?

poročilo o stanju vednosti v dobi interneta

“Knjiga predstavlja dober prerez čez štiri ključne družbene razsežnosti sodobne znanosti, ki jih predstavljajo pravila njenega delovanja, vpetost v institucijo univerzitetne (akademske) znanosti, odnos do tehnoloških aplikacij in umestitev v svet interneta. Posebnost knjige je, da prikazuje medsebojne interakcije teh razsežnosti, pri čemer je izpostavljena tudi analiza delovanja interneta in njegovega pomena za znanost, kar je novost tudi v svetovnem merilu. Zelo podpiram Dolenčevo osrednje sporočilo, da lahko institucije, ki imajo opravka z znanostjo, ustrezno in za družbo koristno delujejo le, če vztrajajo na lastnih kriterijih odličnosti, medtem ko preoblikovanje znanosti in univerze po njim eksternih načelih, npr. po načelih tržne ekonomije, le slabi njihovo simbolno avtoriteto in notranjo moč.”

prof. dr. Andrej Ule


“Vprašanje »Kaj je znanost?« presega polje filozofije znanosti in spoznavne teorije. Tudi dosežki znanosti ne morejo zadovoljivo podati celotne razsežnosti omenjene problematike. Sašo Dolenc vprašanje o bistvu znanosti postavi v nov kontekst, ki zajema tako okvire družbenega učinkovanja znanstvenih spoznanj kot tudi pogoje njihove produkcije in reprodukcije. Informacijska tehnologija, ki narekuje spremembe v obeh vidikih, odpira spremenjen pogled na zgodovino znanosti in hkrati terja nov razmislek o njenem današnjem pojmovanju.” 

prof. dr. Dean Komel

KAZALO


EKONOMIJA VEDNOSTI

Družbeni pomen znanosti 17

Znanost in tehnologija kot instituciji družbe 23


KAJ JE UNIVERZA?

Srednjeveški začetki univerze 31

Humboldtova ideja raziskovalne univerze 35

Družbeni pomen univerze 38


PREDMODERNA ZNANOST

Paradigma predmoderne znanosti 45

Ideal srednjeveške znanosti 48

Umetnost kot posnemanje zunanje forme 54

Tehnika v kontekstu predmoderne znanosti 57

Narava kot stroj 59


ZAČETKI MODERNE ZNANOSTI

Rojstvo znanosti iz duha magije 65

Naravna magija 67

Filozofija narave 70

Renesančna rehabilitacija tehnike 72

Zakaj je Cerkev nasprotovala magiji? 75


ZASLIŠEVANJE NARAVE Z MUČENJEM

Začetki eksperimentalne znanosti 79

Galileo Galilei in zametki univerzalnega zakona materije 82

Blaise Pascal in problem reprezentativnosti opazovalca 85

Isaac Newton in eksperimentalna matematična znanost 88

Razvoj znanstvene objektivnosti 91

Iznajdba besede znanstvenik 97


ZNANOST IN DENAR

Znanstveniki, ki so postali milijonarji 105

Od svečenika narave do podjetnika 106

Politična ekonomija znanosti 110

Tradicionalna delitev na bazično in aplikativno znanost 115

Pasteurjev kvadrant 121


VREDNOST ZNANJA

Borzni posli Isaaca Newtona 127

Obdobja razvoja kapitalizma 132

Inovativnost kot temelj gospodarske rasti 134

Kako meriti napredek? 139

Brez tehnologije ni ekonomije? 143

Brez znanosti ni podjetništva? 146


IDEJAM PRIJAZNO OKOLJE

Izmenjava idej kot ključni vzrok napredka 151

Kako se rojevajo ideje? 156

Ali nagrajevanje zavira inovativnost? 159

Kaj je kakovost? 164


ZNANOST IN RELIGIJA

Darwin in teologija 171

Slepi urar 174

Stvarjenje ex nihilo 178

Knjiga narave postane berljiva 184

Dobesedno branje Božje knjige 188

Kateri jezik govori narava? 191

Bog kot pisatelj in Bog kot urar 193

Kako je nastalo vesolje? 197

Antropično načelo 200


KAJ JE INTERNET?

Rojstvo interneta iz kontrakulture šestdesetih 207

Spopad hipijevske in podjetniške vizije 210

Tehnologija delovanja interneta 215

Nevtralnost interneta 218

Sterilna in generativna tehnologija 221

Wikipedija kot moderni korpus znanja 227


POSTMODERNA KRIZA INSTITUCIJ VEDNOSTI

Lyotardovo poročilo o stanju vednosti 233

Metapripovedi 236

Paradigma učinkovitosti 240

Družba tveganja 242

Popularna znanost 245

Strah pred izgubo krhke sedanjosti 247


STANJE VEDNOSTI

»Notranji zaklad« znanosti 253

Znanost, univerza, tehnologija in internet 255

View Details
Sold Out